Chránená dielňa

Chránené pracovné miesta

Zamestnávame viac ako 50% zamestnancov na zriadených alebo vymedzených chránených pracovných miestach. V súčasnej dobe zamestnávame viac ako 500 osôb so zdravotným postihnutím. Títo zamestnanci zapojení do kompletnej štruktúry spoločnosti. Celkový limit náhradného plnenie Z+M group presahuje za rok 2018 čiastku 10 mil EURO.

Zákon a problematika náhradného plnenia

Povinný podiel zamestnávania ZŤP osôb pri zamestnávaní aspoň 20 zamestnancov

V zmysle § 60 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím, povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov.

Celkovým počtom zamestnancov sa rozumie priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok. Vypočítaný počet osôb so zdravotným postihnutím ako 3,2 % z celkového počtu zamestnancov, ktorých je zamestnávateľ povinný zamestnávať, sa zaokrúhľuje na celé čísla matematicky (do 0,5 smerom nadol, od 0,5 vrátane smerom nahor).

Ktorí zamestnanci sa započítavajú do povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím (ZŤP)?

Zamestnancom sa na účely zákona o službách zamestnanosti, a teda aj povinného podielu zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím, rozumie fyzická osoba v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. V zmysle zákona č. 311/2011 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov tak do tohto podielu nemožno započítavať zamestnancov so zdravotným postihnutím pracujúcich na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ale len zamestnancov pracujúcich na trvalý pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy.

Za občana so zdravotným postihnutím sa na účely povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím považuje osoba uznaná za invalidnú podľa § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Podľa tohto predpisu sa za invalidného považuje fyzická osoba, ktorá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Dokladom o tomto statuse je potvrdenie Sociálnej poisťovne o invalidite a miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní invalidného dôchodku.

Možnosti splnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím (ZŤP)

Zamestnávateľ možnosť splniť si povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím nasledovnými spôsobmi:

  • priamym zamestnávaním občanov so zdravotným postihnutím (ZŤP),
  • zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím chránenej dielni alebo chránenému pracovisku zriadeným občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,
  • úhradou osobitného odvodu (peňažnej sumy) za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím,
  • vzájomnou kombináciou predchádzajúcich troch spôsobov.´Ak zamestnávateľ zamestnáva občana so zdravotným postihnutím, ktorý pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %, takýto zamestnanec sa na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím započítava za troch takýchto zamestnancov.

Zamestnávateľ, ktorý nespĺňa určený povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, je povinný odviesť osobitný odvod (peňažnú sumu) najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na účet miestne príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím. Odvod za každého chýbajúceho zamestnanca je vo výške 0,9 násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ tento odvod odvádza.

Náhradné plnenie poskytujeme vždy na základe vzájomnej dohody na tovar a služby fakturované firmou Z+M Finance SK, spol. s r.o.

V prípade podrobnejších informácií sa obráťte prosím na:

Gabriela Maslíková

gabriela.maslikova@zmgroup.sk

+421 917 148 217